O škole

Současnost základní a mateřské školy

Ve školním roce 2020/2021 se ve 26 třídách učí celkem 526 žáků 1. – 9. ročníku základní školy (na 1. stupni ve 14 třídách 269 žáků, na 2. stupni v 12 třídách 257 žáků) a v 7 třídách mateřské školy 154 dětí. Školní družina má 6 oddělení s kapacitou 180 dětí.

Ve škole pracuje 60 pedagogických pracovníkůi (14 v MŠ, 40 v ZŠ), 6 vychovatelek ve školní družině a 15 kuchařek ve školních jídelnách a 30 správních zaměstnanců. Celkem se o provoz zařízení stará 105 stálých zaměstnanciů a 3 externí zaměstnanci. Výuka probíhá ve všech třídách a ročnících podle vlastního Školního vzdělávacího programu.

Odborné učebny i tělovýchovné prostory slouží žákům české základní školy a rovněž žákům základní školy s polským jazykem vyučovacím. V prostorách školního areálu je možno využít široké nabídky pro sport i odpočinek (sauna,  squash, krytý bazén, 3 tělocvičny a venkovní sportovní atletický areál). Škola se tak stala centrem sportovního i kulturního dění v Bystřici i širokém okolí.

ZS - 1

Historie školy

Po vydání patentu o zrušení nevolnictví byla dána svoboda “řemeslům a kumštům se učiti” a vyučování dětí zdejších a z okolních obcí bylo zahájeno v Bystřici v roce 1784. V druhé polovině 19. stol. přibylo tříd a po skončení první světové války tu děti docházely do šestitřídní obecné školy. V příštích letech přibyly dvojjazyčné školy obecné a měšťanské, po druhé světové válce pak došlo k úpravě jednotného školství a zavedení povinné školní docházky do 15 let.

Pamětní spis
Otevření školy 28. 10. 1927
Spartakiáda, rok 1955

V průběhu let došlo k výstavbě školních budov jak v centru obce, tak i v osadě Paseky-Gruň. Neuspokojivý stav v umístění učeben, roztříštěných na několika místech v obci, měla vyřešit stavba školy pro děti z českých rodin. Slavnostní otevření školy se uskutečnilo 28.8.1927. Budova slouží svému účelu dodnes.

Hodina zeměpisu, rok 1928
Učitelský sbor, zleva J. Bojková, H. Krpcová, B. Pavelek, O. Olšar,  L. Klusová, A. Střítežská, O. Sodek
2. třída, rok 1928
V průběhu let 1997-1999 došlo k postupné dostavbě školy do současné podoby včetně odborných učeben, tělovýchovných zařízení i hřiště. V roce 2001 byl otevřen i nově dostavěný krytý bazén.

Od 1. 1. 2003 se staly součástí zařízení místní mateřské školy. V současnosti zabezpečuje škola výchovu a výuku dětí ve věku 2 – 15 let.

Na začátku školního roku 2018/2019 byla otevřena nová dvoutřídní mateřská škola pro 48 dětí a současně byla uzavřena nevyhovující mateřská škola č.p. 295 (U baráků). V září 2019 byla po půlroční práci otevřena nástavba na budově staré české školy. V nástavbě byly vybudovány celkem 4 učebny, z toho jedna kmenová a tři odborné – počítačová, jazyková a pro přírodné vědy, dále kabinety a přípravny pro učitele a skladovací prostory. Kromě toho bylo upraveno okolí školy ve dvorní části a vybudován výtah a budova se tak stala zcela bezbariérová.

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017