Kritéria přijetí dítěte

Kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání  

Vydal: Základní a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek – Místek, příspěvková organizace

Datum vydání: 7.3.2017

Schválil: ředitel školy  –  Mgr. Jan Čechura

Účinnost: od 1. 5. 2017

Závaznost: směrnice je závazná pro ředitele školy při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění účinném od 1.1.2017 s odkazem na §34 o organizaci předškolního vzdělávání, §34 písm. a) o povinnosti předškolního vzdělávání a způsobu jejího plnění, §34 písm b) o individuálním vzdělávání a §35 o ukončení předškolního vzdělávání, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu mateřské školy.

Článek 1

1. Ředitel školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání (dále jen žádostí) od následujícího školního roku a zveřejní je v místních médiích, na web. stránkách školy:

www.wp.zs-bystrice.cz,na informačních tabulích v jednotlivých třídách, na vstupních dveřích budovy do jednotlivých tříd.

Žádost o přijetí dítěte (tiskopis): k předškolnímu vzdělávání je možno získat na webových stránkách školy, nebo v kanceláři MŠ, evidenční list při zápisu dítěte do MŠ.

Místo podání žádostí: budova Mateřské školy Bystřice č.106 – kancelář mateřské školy

Termín a doba zápisu: bude oznámená místními médii, dále na webových stránkách,

a formou tiskopisů v jednotlivých třídách MŠ

Podmínky přijetí: Žádosti jsou podávány ve stanoveném termínu, a lze je podat i po stanoveném termínu. V případě, že počet žádostí nedosáhl kapacity MŠ, budou přijímány až do naplnění kapacity, poté již žádosti přijímány nebudou. Žádosti, kterým nebylo vyhověno z důvodu naplnění kapacity MŠ, budou evidovány a v případě uvolnění místa, budou zákonní zástupci kontaktováni.

Vyplněnou žádost spolu s evidenčním listem potvrzeným dětským lékařem, doručí zákonný zástupce do 10 pracovních dnů ode dne zápisu.

2. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce dítěte písemně, nebo ústně do protokolu. Formu podání si volí zákonný zástupce dítěte.

Podání žádosti ústně do protokolu znamená, že zákonný zástupce dítěte podá žádost ústně zástupkyni ředitele školy pro proces předškolního vzdělávání (dále jen ZŘPMŠ), ta vyřizuje žádosti zákonného zástupce, s ním sepíše protokol, který musí mít všechny náležitosti jako písemná žádost.

a) Žádost zákonného zástupce musí mít tyto náležitosti:

– identifikační číslo žádosti

– kdo ji podává (jméno příjmení a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování)

– co žadatel žádá (přijetí dítěte, u kterého uvede identifikační údaje k předškolnímu vzdělávání od konkrétně uvedeného data ),

– označení orgánu, jemuž je žádost podávána řediteli ZŠ a MŠ – jméno, příjmení, funkce, název a sídlo školy

b) další náležitosti, které stanoví zákon (evidenční list dítěte potvrzený pediatrem, podepsaný zákonným zástupcem s potvrzením o povinném očkování dítěte. U dítěte s povinným předškolním vzděláváním se potvrzení o povinném očkování nevyžaduje).

Při podání žádosti je zákonný zástupce povinen předložit na výzvu úřední

osoby – ZŘPMŠ průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

Nemá-li žádost předepsané náležitosti, je povinen zákonný zástupce, odstranit jejich nedostatky ve lhůtě 5 pracovních dnů od data podání žádosti.

Článek 2

1. Dle vyhlášky č.14/2005 Sb. §2, o předškolním vzdělávání se třída mateřské školy naplňuje do počtu 24 dětí (se souhlasem zřizovatele lze počet dětí navýšit nejvýše o 4 děti tj. na 28 dětí, do výše kapacity MŠ – 170 dětí). Pro nový školní rok přijímá  ZŠ a MŠ Bystřice 848 k předškolnímu vzdělávání počet dětí do výše kapacity mateřské školy.

2. K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti zpravidla od tří let, bez plen a s dovedností částečné sebeobsluhy. Všechny třídy jsou heterogenní, jedna třída je speciální – logopedická.

Článek 3

1. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy ve správním řízení podle zákona č.561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Ředitel mateřské školy rovněž rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Zkušební pobyt není možné dle § 34 odst.3 školského zákona stanovit dítěti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

2. Ředitel školy stanovil za účelem zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí, překročí stanovený počet dětí na jednu třídu dle vyhlášky č.14/2005 Sb. §2 o předškolním vzdělávání.

3. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitel školy brát na zřetel důležitost jednotlivých kritérií v uvedeném pořadí I – VIII.

4. Stanovená kritéria k rozhodnutí pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku:

I.       Dítě po odkladu školní docházky ze spádové oblasti.

II.     Dítě s povinným předškolním vzděláváním ze spádové oblasti.

III.    Děti čtyřleté ze spádové oblasti.

IV.    Děti tříleté ze spádové oblasti.

V.     Děti s odkladem povinné školní docházky mimo spádovou oblast.

VI.    Děti s povinným předškolním vzděláváním mimo spádovou oblast.

VII.   Děti od tří do čtyř let mimo spádovou oblast.

VIII. Děti od dvou let –  v případě volné kapacity.

5. Ukončení vzdělávání z důvodů neúčasti dítěte na vzdělávání.

Ředitel školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte podle zákona 561/204Sb., ve znění 242/2009Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §35, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem, podle stanovených pravidel, uvedených ve školním řádu.

6. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců.

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem, nebo opakovaně, porušují pravidla uvedená ve školním řádu, může ředitel rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu MŠ.

7.  Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době.

V případě, že při přijetí dítěte k vzdělávání v MŠ, byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař, nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby, doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitel školy na základě písemného oznámení- žádosti zákonných zástupců dítěte, rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v MŠ.

8. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného.

V případě, že zákonní zástupci dítěte nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty, za vzdělávání nebo stravného uvedené ve školním řádu, může ředitel rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v MŠ z důvodu nehrazení stanovených úplat.

9.  Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

Cizinci ze třetích států sice mají přístup k předškolnímu vzdělávání, zákonem však není zaručeno, že za stejných podmínek, jako občané České republiky. Pod tímto pojmem „ cizinec ze třetího státu“, se rozumí osoba, která nemá občanství České republiky, ani jiného členského státu Evropské unie, pobývá však oprávněně na území České republiky. Pokud bude přístup k předškolnímu vzdělávání odepřen cizinci ze třetího státu, nemusí to být ještě v rozporu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. Nebo prováděcími právními předpisy.

Někteří cizinci ze třetích států však mohou takovéto oprávnění získat, např. pokud je rodinným příslušníkem občana jiného členského státu Evropské unie, nebo pokud má Policií ČR přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území ČR, nebo mu bylo přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky mu bylo uděleno povolení k pobytu. Cizinci ze třetích států mají přístupné předškolní vzdělávání za stejných podmínek jako občané České republiky.

10. Podle §34 písm. a) se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017

Footer

© 2015 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848