• Home
  • Krátké zprávy

Účast žáků 2.stupně ve škole

Rodiče, kteří mají zájem o zařazení svého dítěte do školní skupiny, musí tuto skutečnost nahlásit třídní učitelce/třídnímu učiteli dítěte do 4.června 2020 do 12 hodin přes systém ŠkolaOnLine.

Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.
Maximální počet žáků ve skupině je 15, jejich rozdělení do skupin bude známo v pátek 5.června.

Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den od pondělí 8.června 2020 v době od 9.00 do 12.30 hodin – podle počtu žáků a skupin.

Ke školnímu stravování nutno žáka přihlásit u vedoucí školní jídelny.

Po příchodu do školy se žáci nepřezouvají, nejdou do šatny, ale jdou v doprovodu vyučujícího přímo do třídy. Před třídou bude na chodbě věšák k odložení svrchního oděvu.

Při příchodu do třídy si každý žák umyje a dezinfikuje ruce a usadí se na své určené místo.

Každá skupina bude mít vymezené prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, jinak mu vstup do školy nebude umožněn.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Čestné prohlášení rodičů žáků 2.stupně – stáhnout

Číst dál

Účast žáků 1. stupně ve škole

Rodiče, kteří mají zájem o zařazení svého dítěte do školní skupiny, musí tuto skutečnost nahlásit třídní učitelce dítěte do 18. května 2020 do 12 hodin přes systém ŠkolaOnLine.

Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny žáků, které moh ou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.
Maximální počet žáků ve skupině je 15, jejich rozdělení do skupin bude známo v týdnu po 18. květnu.

V dopoledním bloku budou s dětmi pracovat třídní učitelky nebo asistentky pedagoga a po obědě s jednotlivými skupinami budou pracovat především asistentky pedagoga a vychovatelky školní družiny.

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole až do 30. června 2020.
Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den od 8.00 do 16.00 (to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách).

Ke školnímu stravování nutno žáka přihlásit u vedoucí školní jídelny.

Cestou do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními:
– zakrytí nosu a úst rouškou
– dodržení rozestupů

Žáci přicházejí před školu v určeném čase, tj. od 7.45 do 8 hodin..

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník.

Po příchodu do školy se žáci nepřezouvají, nejdou do šatny, ale jdou v doprovodu vyučujícího přímo do třídy. Před třídou bude na chodbě věšák k odložení svrchního oděvu.

Při příchodu do třídy si každý žák umyje a dezinfikuje ruce a usadí se na své určené místo.

Pokud učitel nerozhodne jinak, ponechává si žák po celou dobu pobytu ústa zakrytá rouškou. Jedná se především o dobu přestávky a  pohyb mimo třídu.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Každá skupina bude mít vymezené prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, jinak mu vstup do školy nebude umožněn.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Čestné prohlášení rodičů žáků 1.stupně – stáhnoutČíst dál

Otevření mateřské školy

Mateřská škola se otevře v pondělí 18. května 2020.
Provozní doba mateřské školy bude od 7 do 16 hodin.
V provozu bude všech 7 tříd mateřské školy.
Stravování dětí bude probíhat v normálním režimu.

1. Cesta do mateřské školy a z mateřské školy Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
– Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
– Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

2. Před vstupem do budovy si učitelka převezme dítě a odvede ho do šatny,
rodiče nevstupují do budovy mateřské školy.

3. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.

4.  Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástuoce  čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, jinak mu vstup do mateřské školy nebude umožněn.
Formuláře tohoto čestného prohlášení budou k dispozici i u přebírajících učitelek.

Čestné prohlášení rodičů dětí mateřské školy – zde

Číst dál

9. ročník – harmonogram přípravy na přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška na čtyřleté obory s maturitou se uskuteční v pondělí 8, června 2020, na víceletá gymnázia v úterý dne 9. června 2020.

Harmonogram přípravy žáků 9.tříd na příjímací zkoušky formou konzultací

Pokud žák koná přijímací zkoušky, má zájem o přípravu na ně formou pravidelných konzultací v úterý a čtvrtek a odevzdá čestné prohlášení, může v týdnu od 11.května začít navštěvovat školu dle následujícího harmonogramu a pravidel:

9.A:  8.15 – 9.45  český jazyk – p.uč. B.Kowolowská
       10.10 – 11.40  matematika – p.uč. I.Zahradnik
       (učebna: třída 8.B – D 1.patro)

9.B:  7.55 – 9.25  český jazyk – p.uč. L.Čechurová
        9.50 – 11.20  matematika – p.uč. M.Vítková
        (učebna: třída 9.B – D přízemí)

9.C:  8.05 – 9.35  matematika – p.uč. M.Vítková
        10.00 – 11.30  český jazyk – p.uč.L. Čechurová
        (učebna: třída 7.B – C 1.patro)

1. Cestou do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními:
– zakrytí úst
– dodržení rozestupů

2. Žáci přicházejí před školu v určeném čase, ne dříve a v určených skupinách, které se nesmí měnit.

3. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

4. Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník

5. Po příchodu do školy se žáci nepřezouvají, nejdou do šatny, ale jdou v doprovodu vyučujícího přímo do třídy. Před třídou bude na chodbě věšák k odložení svrchního oděvu.

6. Při příchodu do třídy si každý žák umyje a dezinfikuje ruce a usadí se na své určené místo

7. Pokud učitel nerozhodne jinak, ponechává si žák po celou dobu pobytu ústa zakrytá rouškou. Jedná se především o dobu přestávky, pohyb mimo třídu.

8.  Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

9. Každá skupina bude mít vymezené prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

10. Škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

11. Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení (pokud již nebylo odevzdáno) podepsané zákonným zástupcem, jinak mu vstup do školy nebude umožněn.

12. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Číst dál

Zápis dětí do mateřské školy

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

  • 1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.
  • 2. pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy nejlépe od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

Proběhne formální část zápisů s využitím seznamu dětí, které spadají do školského obvodu MŠ a mají právo na přednostní přijetí do dané mateřské školy (§ 34 odst. 4 školského zákona).

Podání žádosti Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  • 1. do datové schránky školy hhsk8qp
  • 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem  
  • 3. poštou na adresu ZŠ a MŠ Bystřice 848
  •  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem v úřední dny  – pondělí a středa od 8 do 11 hodin na ředitelství školy

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

Číst dál

Zeměpisná olympiáda

oV pondělí 2. března 2020 se konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády ve Frýdku Místku.
Naši školu reprezentovali výherci školních kol: Jan Cieslar (6.D), František Malý (7.B) a Filip Dyrda (8.B). Nejlépe se dařilo  J. Cieslarovi, který prokázal geografické znalosti, dovednosti v práci s mapou i v praktickém úkolu a umístil se ve své kategorii na 4.místě.

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Jana Wolná

Číst dál

Lyžařský výcvik 7. ročníku

V neděli 2. února 2020 zahájili svůj lyžařský kurz žáci 7. A, 7. B i 7. C třídy. V počtu 66 dětí jsme odjeli směr Malá Morávka – Horský hotel Brans ve ski areálu Kopřivná.

Počasí si s námi trochu pohrávalo jako v dubnu. Chvíli pršelo, pak silně sněžilo a foukalo, ale dočkali jsme se i modré oblohy a sluníčka. Modrá a červená sjezdovka byly vždy upravené a připravené pro lyžaře i pro začátečníky. Hned v neděli jsme se rozdělili do pěti družstev a vyrazili na svah. V pondělí nám dopoledne pršelo, tak jsme si vyslechli přednášku o druzích lyží, údržbě lyží a seřizování vázání. Zhlédli jsme videa s metodikou nácviku lyžování. Odpoledne nás překvapilo sluníčko, takže jsme s radostí vyrazili procvičovat vše, co jsme viděli ve videu. V úterý odpoledne zesílil vítr, takže zastavili sedačkovou lanovku. My jsme se však pořádně oblékli a vytvořili krásné sněhové sochy. Další dny nás už doprovázelo dobré počasí a čerstvý sníh, takže jsme se pilně připravili na čtvrteční závody, které sjeli jak lyžaři, tak začátečníci.

Ve volných chvílích byly pro nás připraveny další přednášky. Zajímavým překvapením byla návštěva člena horské služby, který nás seznámil s jejich náročnou prací. Nechybělo také povídání o lavinách.

Kromě těchto aktivit a dobrého jídla jsme hráli různé hry a soutěže a ve čtvrtek celý lyžák završili krásným karnevalem.

Na tento lyžák jsme mohli jet hlavně díky našim rodičům, ale také díky sponzorům: velké poděkování patří manželům Lence a Martinu Bardoňovým, paní Monice Bardoňové, paní Daně Kubienové a firmě DADATEX s.r.o., Spolku rodičů ZŠ a MŠ Bystřice, kteří ne malou částkou přispěli na autobus a na skipasy. Všechny věci nám odvezl až na hotel a zpět pan Radomír Szala z firmy Stolařství K+S v Třinci.

Krásné ceny za slalom, za soutěže a za karneval, také další příspěvek na skipasy jsme obdrželi od pana Erika Szmeka z OK GROUP a.s. makléřské společnosti.

Vše jednou končí. A tak skončil i náš lyžařský kurz. Prožili jsme velmi příjemné dny, na které jen tak nezapomeneme.
Mgr. Renata Bujnová

Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017