• Home
 • Základní škola

Ošetřovné od 12.dubna 2021

Ošetřovné a rotační výuka/ často kladené dotazy

1. V průběhu dubna by se měli vracet děti z 1. stupně rotačně do škol. Jak je to s ošetřovným? Je nárok vždy za ten týden distancni výuky a týden normálně budu pracovat?

Pokud se týká nároku na ošetřovné při rotační výuce, nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží.

2. Dobrý den, mám dítě v první a ve třetí třídě. Když budou mít rotační výuku každé jiný týden, jak to bude s ošetřovným? Musím mít dvě žádosti, na každé dítě jednu?

Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku jiné dny (týdny), v případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí.

Zaměstnanec na každé ze žádostí o ošetřovné uvede identifikační údaje dítěte a ty dny distanční výuky dítěte jako dny péče, kdy o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku ve škole, rodiče nemohou označovat jako dny péče a ošetřovné za tyto dny na dané dítě čerpat nelze.

Tento postup platí, i když si nárok na ošetřovné uplatňuje pouze jeden z rodičů.

3. Chci se zeptat jak to bude s ošetřovným na dítě, které za normálních podmínek navštěvuje MŠ, když se od pondělí otevírá školka pro předškoláky a má být umožněno vzdělávání dětí rodičů z IZS. Když do školky dítě rodič z IZS nedá, má nadále nárok na ošetřovné nebo mu nárok zaniká? Podotýkám dítě není predškolák.

Podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou:
a) dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí,
b) mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (tj. pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem)  a
c) mateřské školy při zdravotnickém zařízení.
Nicméně umožňuje se osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická  škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud mateřská škola, do které běžně dochází děti uvedených pracovníků bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o předškoláka či ne, je pro tyto děti otevřena, nárok na ošetřovné z důvodu uzavření škol tito pracovníci od 12. 4. 2021 nemají, tedy i pracovníci IZS.
 
Pokud je pro tyto děti otevřena pouze tzv. svodová školka zřizovaná krajskými úřady pro zákonné zástupce složek IZS a dalších vybraných  pracovníků,  která není současně „domovskou“ školkou pro dítě, tak při neumístění dítěte do této školky ošetřovné i nadále náleží, pokud je i jeho „domovská“ školka nadále uzavřena.

4. Jak to bude s dítětem, kterému bylo v únoru 10 let? Ošetřovné na něj čerpám od prosince. Musí se od 12. dubna podat nová žádost a tedy ztratím během zahájení rotační výuky nárok na ošetřovné?

Uzavření škol od 12. 4. 2021 je považováno za pokračující sociální událost, jelikož uzavření škol trvá bez přerušení ze stále stejného důvodu. Z uvedeného vyplývá, že nároky na ošetřovné, které vznikly před 12. 4. 2021 zůstávají zachovány. Zaměstnanec za měsíc duben podá jen jednu žádost o ošetřovné se stejným číslem žádosti, jaké používal v předchozích obdobích.

5. Bude se při rotační výuce platit ošetřovné i o víkendu?

Nárok na ošetřovné je při splnění podmínek za každý kalendářní den včetně víkendu, kdy zaměstnanec o dítě pečoval a současně tento den nepracoval, pokud tento den označí jako  den péče v žádosti o ošetřovné. Nárok na výplatu ošetřovného za dny pracovního klidu však vzniká v kalendářním týdnu pouze tehdy, pokud zaměstnanci vznikl nárok na výplatu ošetřovného aspoň za 1 pracovní den v tomto týdnu, který měl být pro zaměstnance pracovním  dnem a v němž potřeba péče trvala.

6. Moje dítě má sníženou imunitu a bojím se ho do školy poslat. Budu mít dát nárok na ošetřovné?

Pokud budou školy částečně otevřeny, ošetřovné ve dnech, kdy je umožněna prezenční výuka, čerpat nelze, bez ohledu na skutečnost, zda rodiče mají obavu o zdraví svých dětí.  Při rotační výuce nárok na výplatu ošetřovného bude pouze ty dny (týdny), kdy dítě nemělo umožněnu prezenční výuku  ve škole, ale byla mu nařízena distanční výuka. Rodiče nemohou dny prezenční výuky označovat jako dny péče a ošetřovné za tyto dny čerpat nelze.

7.  Má nárok na ošetřovné zaměstnanec kritické infrastruktury, pokud je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu?

Pokud mateřská škola (případně dětská skupina) do které běžně dochází děti pracovníků kritické infrastruktury bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o předškoláka či ne, je pro tyto děti otevřena, nárok na ošetřovné z důvodu uzavření škol tito pracovníci od 12. 4. 2021 nemají.

Pokud je pro tyto děti otevřena pouze tzv. svodová školka zřizovaná krajskými úřady pro zákonné zástupce složek IZS a dalších vybraných pracovníků, která není současně „domovskou“ školkou pro dítě, tak při neumístění dítěte do této školky ošetřovné i nadále náleží, pokud je i jeho „domovská“ školka nadále uzavřena.

Pro děti základních škol pracovníků kritické infrastruktury musí základní škola umožnit ve dnech distanční výuky pobyt ve školní družině, případně ve školním klubu apod. Proto pro tyto děti škola uzavřena není a nárok na ošetřovné tito rodiče také od 12. 4. 2021 nemají, ani ve dnech nařízené distanční výuky.

8. Může čerpat ošetřovné v případě distanční výuky nebo u dítěte v mateřské škole druhý rodič, který není zaměstnanec kritické infrastruktury?

Jestliže škola (školka) není pro dítě pracovníka kritické infrastruktury uzavřena, nárok na ošetřovné nemá ani jeden z rodičů. Nárok na ošetřovné má jen zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události. Pokud je zajištěna péče o ve školním klubu či ve školní družině, potřeba ošetřování objektivně nevzniká, neboť péče o dítě je zjištěna.

9. Nechci dát své dítě testovat. Mám nárok na ošetřovné?

Při částečném otevření škol (rotační výuka), ošetřovné ve dnech, kdy je umožněna prezenční výuka, čerpat nelze, pokud dítě zůstane doma z důvodu, že nebylo testováno. Při rotační výuce nárok na výplatu ošetřovného bude pouze ty dny (týdny), kdy dítě nemělo umožněnu prezenční výuku ve škole, ale byla mu nařízena distanční výuka. Rodiče nemohou dny prezenční výuky označovat jako dny péče a ošetřovné za tyto dny čerpat nelze.

Aktuální informace pro rodiče: Ošetřovné od 12. 4. 2021

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:

 • žáků 1. stupně ve škole, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (rotační výuka),
 • žáků 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny,
 • základní školy při zdravotnickém zařízení,
 • dětí v přípravné třídě,
 • dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
 • základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem),
 • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

a provoz mateřských škol se omezuje tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou:

 • dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí,
 • mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem),
 • mateřské školy při zdravotnickém zařízení.

V mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Nárok na ošetřovné z důvodu omezení provozu škol, školských zařízení a mateřských škol se posuzuje podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii.

Uzavření škol od 12. 4. 2021 je považováno za pokračující sociální událost, jelikož uzavření škol trvá bez přerušení ze stále stejného důvodu.

Nárok na ošetřovné po dobu omezení provozu škol, školských zařízení a předškolních zařízení vzniká následovně:

 • nárok na poskytování ošetřovného je od 12. 4. 2021 při péči o dítě mladší 10 let nebo o dítě ve věku až 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), jemuž byla mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví zakázána osobní přítomnost ve škole nebo předškolním zařízení,
 • v případě žáků 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně větší než 75 žáků nebo pokud není budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny, je stanovena povinná rotační výuka (střídání celých tříd lichý a sudý týden), má žák v každém druhém týdnu zakázáno tímto mimořádným opatřením být ve škole,
 • nárok na poskytování ošetřovného je, pokud dítě dosáhlo 10 let dne 22. 12. 2020 a později, protože uzavření 3. a vyšších tříd platí nepřetržitě od 21. 12. 2020 (tzn. podmínku, že dne 21. 12. 2020 je dítě mladší 10 let).

Je umožněno, aby se dvě osoby (zpravidla to budou rodiče, u kterých se nevyžaduje společná domácnost) mohly při pobírání ošetřovného v péči dle dohody neomezeně střídat (třeba i po jednotlivých dnech), přičemž v jednom kalendářním dnu může o dítě pečovat s nárokem na ošetřovné jen jedna z nich. U druhé pečující osoby se však nárok na ošetřovné posuzuje ke dni, kdy poprvé převzala dítě do péče, na rozdíl od první pečující osoby, kdy se nárok na dávku posuzuje ke dni vzniku potřeby péče (např. den uzavření školy).

Podle zákona č. 438/2020 Sb. je nárok na poskytování ošetřovného po dobu školních prázdnin a volných dnů vyhlášených ředitelem školy v průběhu školního roku výslovně vyloučen. U dětí navštěvujících předškolní zařízení se ošetřovné poskytuje i po dobu školních prázdnin (školní prázdniny se pro předškolní zařízení nevyhlašují).

Výplata ošetřovného nenáleží:

 • v období vyhlášených jarních prázdnin, jejichž termín byl pro jednotlivé okresy vyhlášen individuálně,
 • za den velikonočních prázdnin, který připadl na čtvrtek 1. 4. 2021 (pátek 2. 4. 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu),
 • v případech, kdy je podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví umožněna osobní přítomnost dítěte ve škole, školských zařízení a mateřské škole, ale rodič se rozhodne dítě do toho zařízení neumístit (bez ohledu na skutečnost, zda má obavu o zdraví svého dítěte, či se jedná o nějaké organizační důvody, či zda si nepřeje testování svého dítěte).

Uplatňování nároku na ošetřovné a na jeho výplatu

Zaměstnanec, který již uplatnil nárok na ošetřovné od 21. 12. 2020 (týká se dětí třetích a vyšších tříd) nebo od 1. 3. 2021 (týká se dětí 1. a 2. tříd a předškolních zařízení) vyplní opět za duben 2021 „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“ se stejným číslem na tiskopisech a předá zaměstnavateli.

Při rotační výuce je nárok na výplatu ošetřovného pouze za ty dny, kdy dítě nemělo umožněnu prezenční výuku ve škole, ale byla mu nařízena distanční výuka (včetně víkendu ve stejném týdnu). Rodiče tedy nemohou dny prezenční výuky označovat jako dny péče, a to ani v případě, kdy se rozhodnou pro individuální výuku doma, např. z důvodu obav o zdraví dítěte.

Číst dál

Zahájení distanční výuky od 12.dubna 2021

Vážení rodiče,

počínaje příštím týdnem bude znovu obnovena prezenční výuka žáků 1. stupně. Tato výuka bude realizována rotační formou, kdy v jeden týden se bude prezenčně vzdělávat pouze polovina žáků 1. stupně.
Věřte, že děláme maximum pro to, aby celý průběh rotační výuky byl co nejméně problémový.

V rámci naší školy budou třídy 1.stupně rozděleny následovně:

od pondělí 12.dubna – 1.A, 1.B, 2.A, 3.A, 3.B, 4.A,  5.A  – (7 tříd)
od pondělí 19.dubna – 1.C, 2.B, 2.C, 3.C, 4.B, 5.B, 5.C  – (7 tříd)
Stejným systémem budou děti prezenčně navštěvovat školu i nadále až do konce školního roku nebo do odvolání.

Budovy školy budou otevřeny od 7.30 hodin, neposílejte děti prosím do školy dříve. Výjimku mají pouze děti, které dojíždějí.


Po ukončení vyučování jdou žáci na oběd a pak do družiny. Zde bude zachována homogenita skupiny. Školní družina bude v provozu do 16.30 hodin. Ranní družina nebude.

Žáci na distanční výuce mohou odebrat oběd do jídlonosiče od 12.45 hodin.

Testy a testování obecně

Aby se žák mohl zúčastnit prezenční výuky, musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 1. Žák musí být otestován antigenním nebo PCR testem na onemocnění Covid 19 ve zdravotnickém zařízením, a to s negativním výsledkem. Potvrzení o výsledku ne starším 48 hodin předloží žák při vstupu do školy, na základě tohoto povrzení mu bude umožněna účast v prezenční výuce.
 2. Žák bude testován na přítomnost onemocnění Covid 19 samotesty při zahájení vyučování v 8 hodin v kmenové třídě za dohledu třídní učitelky. V případě negativního výsledku mu bude umožněna účast v prezenční výuce.
 3. Žák se prokáže certifikátem o druhé dávce očkování proti Covid 19 starším 14 dnů.
 4. Žák doloží, že od posledního pozitivního PCR testu na onemocnění Covid 19 uplynulo méně než 90 dnů (samozřejmostí je, že t. č. žák nesmí být Covid pozitivní). Potvrzení vydá lékař.

Na naší škole bude testování probíhat dvakrát v týdnu (vždy v pondělí a ve čtvrtek) pomocí samotestů Singlclean.
Popis testování zde: pro rodiče | testování.edu.cz .

Dětská skupina pro děti vybraných profesí

Dále upozorňuji, že mimořádným opatřením byly rozšířeny výjimky pro děti zaměstnanců vybraných profesí (seznam vybraných profesí viz níže). Dětem zaměstnanců vybraných profesí, které jsou žáky 1. stupně ZŠ a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Školní skupina v naší škole zajistí dohled nad žáky a postará se o ně do té doby, než budou vyzvednuty zákonnými zástupci (v čase od 8:00 do 16.30 hodin).

I žáci, kteří budou v dopolední družině, musejí podstoupit testování.

V případě, že máte nárok na zařazení vašeho dítěte do této skupiny a hodláte tento nárok využít, prosíme, kontaktujte co nejdříve vedení školy.

Těšíme se na shledání s našimi žáky.

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

Pozn.: určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebopedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzení zaměstnavatele.

Číst dál

Zápis do první třídyZápis do první třídy se uskuteční prezenční formou ve škole ve čtvrtek dne 29.dubna 2021 v době od 8 do 17 hodin. Rodiče se zapíší u zástupkyně mateřské školy paní Milady Šrámkové do seznamu podle času, na každé dítě je vyhrazen čas připbližně 20 minut.

Zápis proběhne na budově 848 v učebnách ve druhém patře.
Mgr. Jan Čechura, ředitel školyČíst dál

Březen – měsíc knihy 5

Do výzvy „Měsíc knihy“ se v závěru března stihli zapojit i žáci prvního stupně – konkrétně 4.B. Výběr jejich knih je opravdu pestrý a tomu odpovídají i velmi povedená zátiší s knihou. Výsledky jejich práce můžete vidět ve fotogalerii. Štafetu předávám kolegyni Marii Szotkowské.

Mgr. Kateřina Szkanderová

Amálie Kotasová, 4.B
Antonín Husník, 4.B
Elen Vítková, 4.B
Filip Kubaczka, 4.B
Marek Koždoň, 4.B
Natálie Lacková, 4.B
Zuzana Szkanderová, 4.B


Číst dál

Březen – měsíc knihy 4

Byla jsem nominována se svými žáky, abych převzala štafetu a vytvořila s žáky zátiší s knihou. Pilní čtenáři z 6.A se zhostili úkolu s vtipem. Děkujeme za příspěvky a těšíme se na další, tentokrát nominujeme třídu Kateřiny Szkanderové.

Mgr. Irena Zogatová

Číst dál

Březen – měsíc knihy 3

Březen – měsíc knihy

Jak praví lidová pranostika – BŘEZEN, ZA KAMNA VLEZEM. A protože tomu počasí nahrává, rozhodli jsme vlézt za kamna s knihou. Beztak už máme vysedávání u počítače dost. Proto jsme se 7. D s radostí převzali štafetu a vytvořili pár pěkných zátiší s oblíbenou knihou. Tady jsou některé z nich. A štafetu předáváme dál, a to Ireně Zogatové. 

Mgr. Blanka Kowolowská

Agáta Čmielová, 7.D
Ondřej Bodzenta, 7.D
Darja Sobolová, 7.D
Štěpán Špiller, 7.D


Číst dál

Březen – měsíc knihy 2

Výzva přijata!

Byla jsem nominována, abych se svými žáky realizovala kreativní výzvu. Žáci 8. ročníků tak vytvářeli odpovídající zátiší k titulu knihy, která je svým názvem oslovila a vyvolala v nich představu, kterou interpretovali prostřednictvím fotografie. Nejlepší práce můžete zhlédnout ve fotogalerii.

Jako další v pořadí nominuji svou kolegyni Blanka Kowolovská. 

Mgr. Kateřina Brozdová

Číst dál

Březen – měsíc knihy 1

Březen – měsíc knihy

Je březen. Naši žáci i učitelé pracují stále v rámci distanční výuky. Nikdo z toho asi není úplně nadšený. Nicméně každý se snaží pracovat ze všech sil a vydat ze sebe to nejlepší. 

Je březen. Měsíc knihy. Ani v těchto podmínkách bychom na to neměli zapomínat. Kniha se nám totiž právě v těchto chvílích může stát velmi dobrým přítelem. Abychom si trošku ozvláštnili on-line výuku, rozhodli jsme se v rámci hodin českého jazyka vymyslet dvě aktivity, které s knihou souvisí. 

Jako první jsme našim žákům zadali vytvořit fotografii s knihou, kterou právě čtou nebo která je oslovila svým titulem, a vytvořili k ní odpovídající zátiší. Na nejlepší práce z mojí třídy se můžete podívat ve fotogalerii. A aby byla legrace, rozhodly jsme se vytvořit řetězovou výzvu, takže jako první k této aktivitě s žáky nominuji mou kolegyni Mgr. Kateřina Brozdová.

Mgr. Martina Vondráčková


Číst dál

Soutěž v anglickém jazyce

Přestože jsou základní školy zavřené, proběhla on-line soutěž v anglickém jazyce. Naší školu v kategorii žáků/žákyň 8. a 9.tříd reprezentovala Nikola Brancová. A vedla si nadmíru úspěšně, protože svou kategorii s přehledem vyhrála a umístila se s počtel 49 bodů (z 50 možných) na prvním místě. Rovněž blahopřejeme Tomáši Kropovi, který se umístil na pěkném třetím místě se ziskem 46 bodů.

Blahopřejeme.

Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017