Dle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon) v platném znění se ve škole zřizuje školská rada.

Školská rada:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok
  • peojednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Složení školské rady na další volební období (2015 - 2018)

PaedDr. Marcela Svidrová – předsedkyně (zástupce pedagogických pracovníků)
Mgr. Marcel Čmiel - člen (zástupce zřizovatele)
Miroslav Slaninák - člen (zástupce zákonných zástupců žáků)
Mgr. Renata Krosová - člen (zástupce pedagogických pracovníků)
Bc. Soňa Lyčková - člen (zástupce zřizovatele)
MUDr. Šárka Martynková -člen (zástupce zákonných zástupců žáků)

Výsledky dotazníkového šetření ZŠ Bystřice 2014/2015 naleznete tady.

Svoje podněty pro školskou radu prosím zasílejte na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript