Otevření mateřské školy

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 6.4.2021 se povoluje osobní přítomnost dětí od pondělí 12.dubna 2021:

 1. které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině s maximálním počtem 15 dětí
 2. dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16. odst9. školského zákona (logopedická třída)
 3. dětem v mateřské škole, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnáni ve vybranných profesích IZS

Děti – předškoláci budou docházet do tříd, ve kterých jsou zařazeny v normálním provozu. To platí i pro děti z bodu 3.

Aby dítě mohlo docházet do mateřské školy, musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 1. Dítě musí být otestováno antigenním nebo PCR testem na onemocnění Covid 19 ve zdravotnickém zařízením, a to s negativním výsledkem. Potvrzení o výsledku ne starším 48 hodin předloží žák při vstupu do školy, na základě tohoto povrzení mu bude umožněna účast v prezenční výuce.
 2. Dítě bude testováno na přítomnost onemocnění Covid 19 samotesty při příchodu do mateřské školy v 8 hodin ve své třídě za dohledu své učitelky. V případě negativního výsledku mu bude umožněna účast v mateřské škole.
 3. Dítě se prokáže certifikátem o druhé dávce očkování proti Covid 19 starším 14 dnů.
 4. Zákonný zástupce doloží, že od posledního pozitivního PCR testu na onemocnění Covid 19 uplynulo méně než 90 dnů (samozřejmostí je, že t. č. žák nesmí být Covid pozitivní). Potvrzení vydá lékař.

Na naší škole bude testování probíhat dvakrát v týdnu (vždy v pondělí a ve čtvrtek) pomocí samotestů Singlclean.
Popis testování zde: pro rodiče | testování.edu.cz .
Při testování budou nápomocni vyškolení zdravotníci.

Děti nemusí mít během pobytu zakrytá ústa.

Dětská skupina pro děti zaměstnanců vybraných profesí

Dále upozorňuji, že mimořádným opatřením byly rozšířeny výjimky pro děti zaměstnanců vybraných profesí (seznam vybraných profesí viz níže).

Děti těchto zákonných zástupců mohou tedy navštěvovat mateřskou školu.

V případě, že máte nárok na zařazení vašeho dítěte do této skupiny a hodláte tento nárok využít, prosíme, kontaktujte co nejdříve vedení školy.

Těšíme se na shledání s našimi žáky.

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

Pozn.: určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzení zaměstnavatele.

Mateřská škola bude standardně otevřena v době od 6.30 do 16 hodin.

.

Trackback z vaší stránky.

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017