Zápisy ze schůzí

Zápis ze schůze výboru Spolku rodičů základní a mateřské školy Bystřice 1.9.2017


Zapsal: Miroslav Slaninák
Spolek rodičů základní a mateřské školy Bystřice, Bystřice č. 848, 739 95 Bystřice nad Olší
Datum konání: 1.9.2017
Čas konání: 15.00 hodin
Místo konání: Klub zábavy a sportu, Vendryně Zaolší
Přítomni: Miroslav a Radka Slaninákovi, Zbyšek a Jana Malí, Zdeňka a Marek Kawulokovi, Aleš a Renata Krosovi, Radek a Drahomíra Kropovi, Přemysl Branc, Přemysl a Pavla Szlauerovi
Program:
Úvod
Organizační záležitosti pro školní rok 2017/2018
Schválení limitů pro rok 2017/2018
Diskuze
Závěr
V úvodu přivítal všechny přítomné předseda SRPŠ pan Miroslav Slaninák.
Navrhujeme, pro zjednodušení čerpání finančních prostředků, přidělit každému třídnímu učiteli částku 50,- Kč na žáka /rok. U MŠ to bude 100,-Kč na žáka a rok. Tyto finance lze použít pro žáky na libovolnou akci. Vyúčtování proběhne 2 x ročně k 31.12 a k 30.6..
Budou vydány pravidla, kde vše podrobně vysvětlíme. Tradiční akce budou hrazeny stejně jako doposud. U ostatních akcí je třeba na začátku školního roku požádat spolek o schválení profinancování (nejzazší termín 1. třídní schůzky v daném školním roce). Výbor danou akci projedná a schválí výši příspěvku. Dále je třeba pracovat na získávání nových aktivních členů do našeho spolku. Byl stanoven termín večírku na 24. listopadu 2017 v 18:30 ve vestibulu základní školy. Byl stanoven termín školního plesu na 24.únor 2018 v 19:00 ve vestibulu základní školy.
Usnesení:
1. Výbor schvaluje program školních radováne k 2.6.2018. Školní vystoupení žáků. DJ „žák školy“ Diskotéka pro spolužáky. Koncert skupiny BLAF.DJ – diskotéka do 1:00.
2. Výbor schvaluje příspěvek ve výši 50,- Kč na žáka ZŠ a 100,- Kč na žáka MŠ.
3. Výbor neschvaluje příspěvek na 10 balení papírových kapesníků na žáka MŠ.
4. Výbor schvaluje termín pro podání žádostí o profinancování akcí do 1. třídních schůzek.
 5. Výbor schvaluje termín pro večírek MŠ – 24.11.2017 a termín pro školní ples – 24.2.2018.
6. Výbor schvaluje příspěvek 3000,- Kč na přípravu kulturní program večírku.
7. Výbor schvaluje termín soustředění pro přípravu kulturního programu na 29.9. – 1.10.2017
8. Výbor schvaluje peněžní dar školní družině ve výši 25000,- Kč.
9. Výbor neschvaluje peněžní dar DDM Bystřice.
10. Výbor neschvaluje částku 12000,- Kč na obnovení softbalového vybavení.
11. Výbor schvaluje vystoupení POOL DANCE tanečnice na večírku a školním plese.
12. Výbor schvaluje částku ve výši 10000,- Kč na školní rok, pro fond ředitele školy na mimořádné výdaje.
13. Výbor schvaluje zakoupení nového grilovacího roštu.
14. Výbor schvaluje zakoupení 6 m nožového stanu pro zastřešení posezení proúčinkující a učitele.
15. Výbor schvaluje zřízení www stránek spolku rodičů.


Zápis členské schůze Spolku rodičů základní a mateřské školy Bystřice č.p.848 Bystřice 1. 3. 2016


Zapsal: Miroslav Slaninák
Spolku rodičů základní a mateřské školy Bystřice č.p.848, 739 95 Bystřice nad Olší
Datum konání:1.3.2016
Čas konání: 15.15 hodin
Místo konání: jídelna ZŠ Bystřice
Program:
Obecné informace
Návrh nových stanov v souladu s novým OZ
Schválení nových stanov
Příprava radovánek a obecních akcí
Příjem nových členů výboru spolku
Diskuse
Závěr
V úvodu všechny přítomné rodiče přivítal předseda pán Miroslav Slaninák. Poslední dobou je bohužel nedostatek rodičů, jenž jsou ochotni aktivně pracovat pro SRPŠ. Z tohoto důvodu došlo 1.3.2016 ke sloučení ŠRPŠ ZŠ a SRPŠ MŠ do jednoho Spolku rodičů základní a mateřské školy Bystřice. Tím se zjednoduší organizace veškerých akcí a rodiče mohou být aktivní ve spolku i po ukončení předškolní docházky svých dětí. Veškerá práva a povinnosti a majetek a finance Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ Bystřice přecházejí na Spolek rodičů základní a mateřské školy Bystřice. Byl předložen návrh nových stanov Spolku rodičů základní a mateřské školy Bystřice, který je v souladu s novým občanským zákoníkem. Nové stanovy byly jednohlasně schváleny a budou předány soudu k zápisu do Spolkového rejstříku společně s úpravou názvu spol ku na Spolku rodičů základní a mateřské školy Bystřice. Veškeré ostatní nálež itosti jsou nezměněny. V lednu byl předán veškerý majetek a finanční prostředky na účtu i pokladně nové pokladní a předsedovi. Bylo zřízeno elektronické bankovnictví a vydány 2 platební karty k účtu spolku. Místopředsedou Spolku rodičů základní a mateřské školy Bystřice byl zvolen pan Libor Špičák. Byl přednesen návrh, poskytnout dětem na letošních dětských radovánkách, které proběhnou 11.6. 2016, atrakce zdarma. Po oslovení 2 společností byla vybrána nabídka pana Trtíka. Děti budou mít na radovánkách zdarma tyto atrakce: Bunge trampolíny 4 v 1, kolotoč dětská manéž, malý řetízkový kolotoč, nafukovací skluzavku. Za zvýhodněnou cenu 30, – bude k dispozici atrakce Scat Mixer. Byla schválená částka za pronájem těchto atrakcí ve výši 30 000,- Kč. Byla schválená výše vstupného na Dětské radovánky – 40,- Kč. Termíny letošních školních a obecních akcí: Májovka – 7.5.2016 – ROCK AND ROLL BAND MARCELA WOODMANA. Dětské radovánky – 11.6.2016. Den obce Bystřice – 27.8.2016 – Peter Cmorík.

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017

Footer

© 2015 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848