Dokumenty ke stažení

Nahoru

Stanovy spolku rodičů základní a mateřské školy Bystřice


1. Základní ustanovení
a) Spolek přijal název Spolek rodičů základní a mateřské školy Bystřice (dále jen "spolek").
b) Sídlem spolku je Základní škola Bystřice,č.p.848, 739 95 Bystřice nad Olší.
c) Spolek je dobrovolnou, nevládní, neziskovou organizací, která sdružuje rodiče, zákonné zástupce žáků české základní a mateřské školy (dále jen „školy")a další občany, kteří se zajímají o výuku a výchovu žáků, práci a rozvoj škol. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č.89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění.

2. Účel spolku
Účelem spolku je zajištění komunikace a vzájemné spolupráce rodičů dětí navštěvujících českou základní a mateřskou školu v Bystřici, včetně dislokovaných oddělení. Jeho účelem je zlepšení podmínek škol v oblasti materiální, zájmové a výchovné.
Další činnosti spolku:
a) Podpora při komunikaci škol s úřady.
b) Organizace mimoškolních akcí.
c) Pomoc školám při hledání sponzorů a získávání grantů.
d) Pomoc při údržbě a úpravě škol.
e) Vlastní sportovní a vzdělávací činnost pro školy.

3. Členství ve spolku
a) Členem spolku se stává každý z rodičů, nebo zákonných zástupců dětí navštěvujících školy a fyzické osoby starší 18-ti let, které souhlasí se stanovami a cíli spolku a zaplatí členský příspěvek.
b) Členství ve spolku zaniká:
– doručením písemného sdělení o vystoupení ze spolku
– rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
– ukončením docházky dítěte člena spolku do školy (členství lze ponechat, pokud rodič projeví zájem nadále spolupracovat)
– zánikem spolku
– popřípadě z jiného důvodu stanoveného zákonem

4. Práva a povinnosti členů
a)Práva členů
– účastnit se předmětu činnosti spolku a být o této činnosti informován
– účastnit se členské schůze
– volit orgány spolku a být do nich volen
– předkládat návrhy na zkvalitnění činnosti spolku a práce škol
– podávat k práci spolku připomínky
– být informován o finančním hospodaření spolku
b)Povinnosti členů
– dodržovat stanovy spolku a jednat v souladu s účelem spolku
– řídit se usnesením členské schůze
– platit schválený členský příspěvek
– v případě zvolení svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
– nepoškozovat dobré jméno spolku

5. Orgány spolku A) Členská schůze
a) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Svolává ji výbor jednou za rok. Mimořádnou členskou schůzi může výbor svolat podle potřeby. Členskou schůzi svolá výbor spolku také, požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. O datu konání členské schůze musí být členové předem informováno nejméně 1 týden. Součástí informace je návrh programu schůze. Návrhy materiálů jsou zasílány elektronicky nebo předkládány v tištěné podobě v prostorách škol.
b) Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí výboru.
c) Zasedání členské schůze řídí pověřený člen výboru.
d) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s těmito stanovami, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů.
e) O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis.
f) Do kompetence členské schůze patří:
– schvalovat, upravovat a měnit stanovy spolku
– schvalovat roční příspěvky členů spolku
– schvalovat rozpočet spolku
– určovat hlavní směr činnosti spolku pro období do příští členské schůze
– přijímat nové členy spolku a rozhodovat o vyloučení členů
– schvalovat z právu výboru za uplynulé období
– usnášet se na základních hospodářských opatřeních
– volit členy výboru na volební období jednoho roku (volit členy výboru lze pouze se sou hlasem navrženého člena spolku)
– usnášet se o zániku spolku a majetkovém vypořádání
B) Výbor
a) Výbor je výkonným orgánem spolku. Řídí činnost v období mezi členskými schůzemi. Zastupuje spolek navenek.
b) Výbor tvoří předseda, místopředseda, pokladník, které volí členská schůze jednou za rok. Předseda svolává schůze výboru podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok. Schůze výboru jsou volně přístupné členům spolku.
c) Do kompetence výboru patří:
– hospodařit a naplňovat cíle spolku
– vyřizovat běžnou agendu
– zabezpečovat přípravu členské schůze
– organizovat spolupráci při uspořádání akcí pro děti a obecních akcí
– navrhovat výši členských příspěvků
– vydávat stanoviska spolku a reprezentovat spolek navenek
– předkládat členské schůzi k projednání případné náměty, připomínky či stížnosti členů spolku, společně s vlastními stanovisky či návrhem řešení;
d) Výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni nejméně 3 členové výboru.
e) Funkční období výboru je jeden školní rok
C)Předseda spolku
a)Předseda spolku je statutárním orgánem spolku.
b)Předseda je oprávněn jednat jménem spolku a zastupovat spolek navenek. Jménem spolku dále jednají předsedou písemně pověření členové spolku. Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.
c) Funkční období předsedy spolku je jeden školní rok.

6. Zásady hospodaření spolku
a) Příjmy spolku tvoří členské příspěvky členů spolku, dary fyzických i právnických osob, sponzorské příspěvky, dotace, granty a občasné doplňkové příjmy z činností v souladu s účelem spolku.
b) Evidenci finančních prostředků vede pokladník. Hospodaření s finančními prostředky podléhá obecně platným předpisům.
c) Výdaje jsou určeny hlavně pro materiální a finanční pomoc školám. Výši členského příspěvku si členové každoročně odsouhlasí na členské schůzi.
d) Zpráva o hospodaření je předkládána ke schválení členské schůzi.
e) Styk s bankou zajišťuje předseda a pokladník.
f) Za hospodaření odpovídá výbor.

7. Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku
V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

8. Závěrečná a přechodná ustanovení
a) Tyto stanovy nahrazují stanovy Sdružení rodičů při české ZŠ Bystřice nad Olší ze dne 17.10.1991, e.č. organizace 47655143
b) Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 1.3.2016.
c) Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě

V Bystřici 1.3.2016