Školné

Nahoru

Směrnice č. 7 ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole 

Obsah : 

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 2 Plátci

Čl. 3 Základní částka úplaty

Čl. 4 Snížení základní částky úplaty

Čl. 5 Osvobození od úplaty v době hlavních prázdnin

Čl. 6 Prokázání nároku na osvobození od úplaty

Čl. 7 Podmínky splatnosti úplaty

 

Ředitel ZŠ a MŠ Bystřice  848 na základě ustanovení § 123 odst. 4  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT  č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání vydává tuto směrnici:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „úplata"), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti  úplaty.

Čl. 2

Plátci

  1.  Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Čl. 3

Základní částka úplaty

  1.  Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 200,- Kč na příslušný kalendářní měsíc.
  2.  V případě, že dítě nenavštíví MŠ ani jediný den v měsíci bez závažnějšího důvodu, zaplatí rodiče školné v plné výši.
  3.  Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti předškolního věku, tj. v posledním roce před nástupem školní docházky. (Toto opatření se netýká dětí, které již mají povinnou školní docházku odloženou.)

Čl. 4

Snížení základní částky úplaty

  1.  Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel školy výši úplaty na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb.

Čl. 5

Osvobození od úplaty v době hlavních prázdnin

  1.  V případě odhlášení dítěte z docházky v době hlavních prázdnin (červenec, srpen) bude zákonný zástupce dítěte od úplaty osvobozen.
  2. Osvobozen bude rovněž v odůvodnitelných případech a po projednání se zákonnými zástupci, jestliže dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce. (Např. nemocniční ošetřování, léčba po úrazech, dlouhodobá nemocnost aj.)

Čl. 6

Prokázání nároku na osvobození od úplaty

  1.  Rodiče dětí, kteří pobírají sociální příplatky, nebo osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, budou na základě doložených potvrzení osvobozeni od platby školného.
  2.  Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory o přiznání sociálního příplatku nebo o přiznání dávky pěstounské péče, a to vždy čtvrtletně.
  3. Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém plátce nárok na osvobození od úplaty zástupkyni ředitele pro MŠ prokáže.

Čl. 7

Podmínky splatnosti úplaty

(1) Zástupkyně ředitele pro MŠ může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.

(2) Úplata za kalendářní měsíc se provádí vždy na příslušný kalendářní měsíc současně s platbou stravného u vedoucí školní jídelny.