Školní poradenské pracoviště

Nahoru

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší škole poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky. K hlavním cílům ŠPP patří zlepšování sociálního klimatu školy, zajistit kvalitní služby kariérového poradenství pro žáky, připravit podmínky integrace žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, poskytovat metodickou podporu pedagogům, asistentům pedagogů, pracovat na efektivní komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci. 

 

ČLENOVÉ ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ


Výchovný poradce  Mgr. Tomáš Krsek  558 558 215      tkrsek@zs-bystrice.cz 
Školní metodik prevence      Mgr. Taťána Mrózková     558 558 215 tmrozkova@zs-bystrice.cz
Školní speciální pedagog Mgr. Lucie Walicová 558 558 209  lwalicova@zs-bystrice.cz
Školní psycholog Mgr. Eva Liberdová
558 558 209
608 837 925
liberdova@gmail.com

 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE - Mgr. Taťána Mrózková:

 • poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům informace z oblasti prevence rizikového chování,
 • nabízí zájemcům odborné a metodické materiály,
 • navrhuje opatření k odhalování rizik spojených s výskytem záměrného ubližování, agresivity a závislosti,
 • mapuje projevy rizikového chování mezi žáky a navrhuje jejich řešení,
 • Minimální preventivní program,
 • Strategie předcházení šikaně,
 • postup při výskytu rizikového chování na naší škole,
 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG - Mgr. Eva Liberdová

 • Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje s žáky, pedagogy i rodiči.
 • Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa.

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG - Mgr. Lucie Walicová:

 • poskytuje poradenské konzultace žákům, rodičům, pedagogům,
 • ve spolupráci s pedagogicko – psychologickou poradnou nebo SPC zajišťuje reedukaci integrovaných žáků,
 • spolupráce při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, nebo Plánů pedagogické podpory.

VÝCHOVNÝ PORADCE - Mgr. Tomáš Krsek:

 • koordinuje práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování,
 • poradenská pomoc pedagogům při řešení problémů žáků,
 • systematická péče pro žáky s neprospěchem, prevence školní neúspěšnosti,
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele,
 • konzultace : kdykoli po předchozí domluvě,
 • podává žákům a jejich rodičům informace o budoucím uplatnění žáků,
 • jezdí propagovat školu na burzy škol,
 • zpracovává přihlášky ke studiu.
 
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ JE UMÍSTĚNO V NÁSTAVBĚ BUDOVY 402, 3.PATRO. PRACOVIŠTĚ JE PRO ŽÁKY, UČITELE A KONZULTACE S RODIČI OTEVŘENÉ:
Pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v době od 8 do 15 hodin a středa v době od 8 do 17 hodin