Školská rada

Nahoru

Zasedání školské rady 30.8.2023

Dne 30.8.2023 proběhla schůze Školské rady.
Hlavními tématem byla debata o výsledcích ČŠI, která proběhla v červnu minulého školního roku na naší škola. Dále školská rada schválila školní řád pro rok 2023/24.
Projednání a schválení výroční zprávy je naplánováno na příští schůzi. 

Zasedání školské rady 26.9.2022

Zasedání školské rady 26.9.2022
Dne 26.9.2022 se sešla školská rada a společně s ředitelkou školy projednala školní řád, který následně školská rada schválila. 

Kontaktní formulář pro Vaše podněty

Kontaktní osoba pro Vaše podněty: Petra Michalková (předsedkyně ŠR)
*:
*:
*:
Povinné položky*
 


Školní rok 2021-2022Školní rok 2021–2022

 4.4.2022 - ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

V pondělí 4.4. bylo jednání školské rady. Proběhla diskuse o vjíždění aut do zákazu vjezdu k budově 402. Rovněž byla školská rada informována o počtu ukrajinských žáků ve škole. Další jednání školské rady je naplánované na září 2022.

17.1.2022 - ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

 

Proběhla volba člena do konkursní komise na ředitele české školy za školskou radu. Po společné diskusi byl zvolen pan Libor Špičák. Rovněž proběhla diskuse o preventivních protidrogových programech ve škole, přednášky obecní policie a návštěva žáků tzv. Revolution train a potřeba informovanosti nejen žáků, ale i rodičů.  K jednání byl přizván i pan ředitel a rovněž se diskutovalo o dalších možnostech systému školy on-line. Také byla schválena výroční zpráva za školní rok 2021/2022 doplněná o podpis pana ředitele.


6.12.2021 – ZÁPIS Z 2. JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 
Proběhlo seznámení nových členů s průběhem a výsledky voleb do Školské rady, zároveň byli představeni noví členové Školské rady pro nové období 2021–2024. Proběhla volba předsedy nové Školské rady. Jednohlasně byla zvolena p. Petra Michálková. Proběhlo představení nových webových stránek školy a následná diskuse nad vzhledem, orientací a přehledností těchto stránek. Členové navrhují řediteli školy předložit Školské radě výroční zprávu 2019-2020 k nahlédnutí. Pan Libor Špičák informoval Školskou radu o návrhu rozpočtu Spolku rodičů pro rok 2022. P. Marcel Čmiel informoval o navrženém termínu výběrového řízení na post ředitele ZŠ Bystřice, který bude schvalovat Rada obce. Předpokládaný termín 21.12.2021. Členové se dohodli na dalším setkání předběžně na 7. 3. 2022 .
 
Noví členové Školské rady:
Petra Michalková, Monika Vítková – zástupce pedagogických pracovníků
Marcel Čmiel, Soňa Lyčková – zástupce zřizovatele
Libor Špičák, Jaroslav Stošek – zástupce zákonných zástupců žáků


4.10.2021 – ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
Školská rada jednohlasně odsouhlasila znění školského řádu na školní rok 2021-2022. Školní radovány jsou naplánovány na 11.6.2022. V tomto školním roce je pro žáky k dispozici doučování z různých předmětů. 16.11.2021 je naplánovány třídní schůzky. Podzimní prázdniny jsou 27.10. a 29.10.2021. Proběhla PPT prezentace o novém projektu MADS. Proběhla diskuse o nové volbě členů do školské rady. Volby do školské rady proběhnou v rámci třídních schůzek a čtvrtletní pedagogické rady 16.11.2021. 

 
Školní rok 2020–2021
 
14.6.2020 – ZÁPIS Z 2. JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
Dnes byly Školní radovánky jsou naplánovány na 16.10.2021. Mohli by se této akci zúčastnit také partneři z projektu MADS.  Na poslední schůzi SRPŠ byl vznesen nápad, aby byly z každé třídy vybráni 2 rodiče na výpomoc na Radovánky. Na škole probíhá nový mezinárodní projekt MADS. Projekt EXON byl úspěšně ukončen. V minulém roce se plnily aktivity především online, proto je projekt prodloužen do 2022-2023.  
  
9.3.2020 – ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
Dnešního jednání se zúčastnil i pan ředitel Mgr. Čechura, který všechny informoval o průběhu a opatřeních ve školských zařízeních, které provedli v rámci prevenci proti koronaviru. Den otevřených dveří školy se plánuje na 25.4.2020. Výroční zpráva školy za rok 2019 - úkol: opravení a doplnění trvá. Dětský sboreček bude žádat obec o dotaci 15000 Kč na reprezentativní oblečení pro děti. V květnu se chystá akce Den matek, poté sportovní den. Projekt EXON pokračuje. Zazněla pochvala za organizaci dětského karnevalu na prvním stupni. Byly projednávány změny k projektu „Rodiče vítání" - postupně plnění cílů.  Projekt EXON pokračuje. Z důvodu opatření proti šíření nemoci Covid se volby do školské rady odkládají. Členové ŠR se dohodli na dalším setkání cca červen 2021. 
 
Září 2019 - setkání školeské rady neproběhlo z důvodu šíření pandemie Covid-19
 
 

Školní rok 2019 – 2020

8.3.2020 –  JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY


25.11.2019 – ZÁPIS Z 2. JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

Projednávání a schválení Výroční zprávy 2018/2019. Doplnění bodů v projektu Rodiče vítáni. Informace o školním divadle 4.12. 2019 a Mikuláši 6.12.2019. Seznámení s projekty Exon, Beskydy around us. Projednávání situace sborečku na naší škole. Doplnění článků do bystřického informátora. Rozplánování voleb nové školské rady- podzim 2020.

16.9.2019 – ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

Prodiskutování obsahu školního řádu pro školní rok 2019/2020 a následné schválení tohoto dokumentu. Návrh dalších 2 kritérií pro pokračování projektu Rodiče vítáni. Podpora spolupráce s kabelovou telvizí. Kladné hodnocení akce Sportovní den. Návrh na každoroční realizaci. Seznámení s činnostmi školy v tomto školním roce – kluby, zrušení nepovinných předmětů, projekty, zájezd do Anglie. Návrh na vyvolání nových voleb do Školské rady (končí aktivní období součané školské rady).

Školní rok 2018 - 2019

3.6.2019 – ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

Diskuse nad úvazky učitelů ve školním roce 2019/2020. Sdělení ze strany obce o situaci oprav na budově 402. V září by měli děti nastoupit do zrekonstruované budovy. Velice kladné zhodnocení Radovánek. Informace o školních projektech: EXON, Beskdy around us atd. Předpoklad vzniku specializované 6.třídy. Naplánování voleb do Školské rady – 2. polotetí 2019/2020. 4.3.2019 – zápis z 3. jednání školské rady Projekt rodiče vítání pokračuje. Samolepka je vyvěšena na dveře obou škol. Požadovaná součinnost s kabelovou televizí je zajištěna ze strany školy. Mgr. Kotasová, zasílá informace o konání sportovních nebo kulturních akcí školy. Akce Sportovní den byla předána do rukou pedagogů. Ti připraví tuto akci ve dnech 21.,24.6.2019, první a druhý stupeň zlvášť. Akce bude finančně podpořena Spolkem rodičů ZŠ Bystřice. Sdělení informací o zábavných klubech – jazykové logiky, čtenářsky atd., které probíhají na druhém stupni v rámci Šablon II.

26.11.2018 – ZÁPIS Z 2. JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2017/2018. Naplnění projektu Rodiče vítáni. Vystavení samolepky, zveřejnění projektu. Naplánování akce Sportovní den na 21.6.2018. Diskuze nad problematikou vytvoření prezentace o ZŠ pomocí dronu. Předložení seznamu nových členů Spolku rodičů (15). Informace ohledně školního plesu 9.2.2019. Doporučení větší prezentace školy prostřednictvím médií, doporučení zvolení 1 zástupce pro tento kontakt.

24.9.2018 – ZÁPIS  Z 1. JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

Prodiskutování obsahu školního řádu pro školní rok 2018/2019 a následné schválení tohoto dokumentu. Návrh na doplnění seznamu zkratek, což umožní rodičům i žákům lepší orientaci v tomto dokumentu. Zapojení se do projektu Rodiče vítáni. Návrh plnění jednotlivých kritérií pro vedení školy. Návrh na realizaci sportovního dne pro celou školu na prosinec 2018. Diskuze o návrhu na rozšíření skříněk pro děti 2. stupně. Zapojení do projektu Rodiče vítání v září 2018.

Školní rok 2017 - 2018

21.5.2018 – JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

Seznámení s programem školních radovánek. Předseda SR zdůraznil nedostatečný počet rodičů, kteří se podílejí na přípravě školní akcí pro děti. Ředitel školy informoval RŠ o oslavě 90.letého výročí školy v rámci školních radovánek. Diskuze nad problematkou sportovního dne pro celou školu. Termín přeložen na září/říjen 2018/2019. Zapojení do projektu Rodiče vítání v září 2018.

26.2.2018 – ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

Schválení změn ve školním řádu (zákaz používání mobiliních telefonů a jiné zázn. techniky během vyučování, hodnocení žáka v případě velké absence). Návrh zapojení do projektu Rodiče vítání. Informace – Alis Run, Radovánky, Nová odborová komise školy.

8.1.2018 – ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

Poděkování ředitele M. Svidrové za dosavadní předsednictví za uplynulé období. Seznámení s výsledky volby nových členů školské rady. Informace – jubileum školy, Den otevřených dveří, zápis dětí do školy, volby předsedy školské rady.

11.9.2017 – ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

Diskuze –  činnost školního bufetu, možnost placení obědů soc. slabým žákům, projekt ovoce do škol. Projednávání realizace nových voleb školské rady. Informace – večírek MŠ 24.11.2017, ples ZŠ 24.2.2018, Radovánky 2.6.2018.

Činnost Školské rady je upravena Školským zákonem (Zákon č. 561/2004 sb., v platném znění § 167 A § 168).

Zákon zavádí školskou radu jako povinný orgán zřizovatele u základních, středních a vyšších odborných škol všech zřizovatelů, jehož účelem je umožnit účast zřizovatele, zletilých žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků školy na chodu školy.

Školská rada se například:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
Složení školské rady na další volební období:

Petra Michalková – předsedkyně (zástupce pedagogických pracovníků), pmichalkova@zs-bystrice.cz
Sona Lyčková – zapisovatelka (zástupce zřizovatele), sona.lyckova@bystrice.cz
Marcel Čmiel – člen (zástupce zřizovatele), mistostarosta@bystrice.cz
Monika Vítková – člen (zástupce pedagogických pracovníků), @zs-bystrice.cz
Libor Špičák – člen (zástupce zákonných zástupců žáků), 
ing. Jaroslav Stošek – člen (zástupce zákonných zástupců žáků),