Aktuality MŠ

Nahoru
Zápis do MŠ k předškolnímu vzdělávání

Vážení rodiče,

zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v úterý 7.5.2024 od 7.00 - 15.30 hod.,
v kanceláři zástupkyně pro předškolní vzdělávání (MŠ 106 – žlutá budova, vchod „Slavíci – 1.patro).

S sebou si prosím přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34, § 34a, §165 ods.2 písm. b) a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 v platném znění (dále školský zákon), dále zákonem č.500/2004 Sb. v platném znění a § 50 zák.č.258/2000 Sb. ochraně veřejného zdraví v platném znění.

Žádost o přijetí dítěte (tiskopis) k předškolnímu vzdělávání je možno si vytisknout na webových stránkách školy - dokumenty ( ke stažení od 22.4.2024) nebo bude k dostání v kanceláři MŠ v den zápisu, stejně jako evidenční list. 

Žádosti budou posouzeny podle stanovených kritérií, vydaných ředitelkou školy Mgr. Kateřinou Kotasovou. O přijetí nerozhoduje pořadí podané žádosti, proto využijte i odpolední čas.


K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti zpravidla od dvou do šesti let, děti musí být bez plen a s dovednostmi částečné sebeobsluhy. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Stanovená kritéria k rozhodnutí pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

I.  Dítě po odkladu školní docházky ze spádové oblasti

II.  tě s povinným předškolním vzděláváním ze spádové oblasti

III.  Dítě čtyřleté ze spádové oblasti

IV.  Dítě tříleté ze spádové oblasti

V. Dítě s odkladem povinné školní docházky mimo spádovou oblast

VI.  Dítě s povinným předškolním vzděláváním mimo spádovou oblast

VII.Dítě tříleté a čtyřleté mimo spádovou oblast

VIII. Dítě dvouleté

Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ve správním řízení nejpozději do 30 dnů. Výsledky řízení budou oznámeny zákonným zástupcům formou zveřejnění seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem při podání žádosti, a to na internetových stránkách MŠ a na veřejně přstupném místě v objektu mateřské školy po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení.


 


Bc. Petra Liberdová

Mohlo by Vás zajímat..